Vedtægter for Foreningen MBL-Mangel.dk

§1 Foreningens navn, hjemsted og formål.

Stk. 1. Foreningens navn er ’MBL-Mangel.dk’
Stk. 2. Foreningens hjemsted er den til enhver tid valgte formands bopælskommune.
Stk. 3. Foreningens formål er at fremme kendskabet til diagnosen MBL mangel, herunder
– at yde støtte til familier berørt af diagnosen
– at udøve oplysende virksomhed både inden for foreningen og i forhold til
offentligheden
– at fremme samarbejdet mellem foreningens medlemmer og de fagpersoner der betjener dem
– at fremme forskningsaktivitet indenfor feltet MBL-mangel

§2 Medlemmer.

Stk. 1. Enhver, som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag og er fyldt 18 år, er
medlem af foreningen. Hvis medlemskab besluttes at forudsætte kontingent betaling, vil
fortsat medlemskab være betinget af indbetalt kontingent. Dette kan besluttes på et
bestyrelsesmøde og med virkning i indeværende regnskabsår.
Stk. 2. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er
vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.
Stk. 3. Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen. Allerede indbetalt kontingent
refunderes ikke.
Stk. 4. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.
Stk. 5. Et års kontingent udgør pr. 26. Maj 2014 kr 300,00. Medlemsskabet er et husstandsmedlemsskab, som dækker alle voksne på bopælsadressen, samt alle børn under 18 år.
Stk. 6. Et års støttemedlemsskab udgør pr. 26. Maj 2014 kr 150,00. Et støttemedlemsskab giver ikke ret til at stemme til generalforsamlinger, det giver ikke ret til deltagelse i gratis arrangementer og det giver ikke ret til at stille spørgsmål til eksperterne. Derimod er støttemedlemmer velkomne til at deltage i ikke-gratis ture/arrangementer mod samme beløb som for medlemmer. Hvis støttemedlemmer vil deltage til gratis-arrangementer, kan de gøre dette mod at indbetale yderligere 150 kr, hvilket opgraderer dem til fuldgyldige medlemmer det pågældende år.

§3 Generalforsamling.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i Maj måned og
indvarsles via E-mail til samtlige medlemmer senest 14 dage før. For det tilfælde at et
medlem ikke har gyldig E-mail adresse fremsendes indvarsling ved almindeligt brev.
Stk. 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende
punkter:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3) Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4) Eventuelle forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant
7) Valg af revisor
8) Eventuelt
Stk. 4. Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal ved navns underskrift
tilstiles et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med fjorten dages
varsel og skal afholdes efter en til bestyrelsen skriftligt fremsat begæring med angivelse af
dagsorden senest 3 dage efter, at en sådan begæring er modtaget.
Indkaldelse kan ske af enten bestyrelsen med 7/10 flertal eller af 20 af foreningens
medlemmer.
Stk. 6. Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.
Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun
medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på
generalforsamlingen.
Stk. 7. Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamlingen repræsentere mere end eet
medlem.
Stk. 8. Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af
dirigenten.

§4 Ledelse.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på max 10 medlemmer, der vælges for 1 år ad
gangen, formand og næstformand dog for 2 år. Ved den første ordinære generalforsamling
efter stiftelsen er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg. Rækkefølgen findes ved lodtrækning –
dog kan formand og næstformand ikke være på valg samtidig. Genvalg kan finde sted.
Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og
bestyrelses medlemmer.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er
nødvendige for foreningens drift.
Stk. 4. Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene
skal være formanden eller næstformanden. Dog må de to bestyrelsesmedlemmer ikke have
samme bopæl.
Stk. 5. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.
Stk. 6. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Stk. 7. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§5 Hæftelse

Stk. 1. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.

§6 Regnskabsår

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. På hvert års ordinære
generalforsamling fastsættes næste års kontingent af generalforsamlingen.
Stk. 2. Revision finder sted een gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision
foretages mindst een gang årligt.
Stk. 3. Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisor.

§7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1. Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer
stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde
til ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.
Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan
vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenteredes stemmer.
Stk. 2. Ovenstående Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.
Stk. 3. Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål,
der ligger naturlig i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den
opløsende generalforsamling

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 5. januar 2008